long-term liability和long-term debt 有什么区别

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2019/12/10 16:03:21
long-termliability和long-termdebt有什么区别long-termliability和long-termdebt有什么区别long-termliability和long-te

long-term liability和long-term debt 有什么区别
long-term liability和long-term debt 有什么区别

long-term liability和long-term debt 有什么区别
事实上 这两段连起来 才是一个完整的意思
长期负债 long-term liability of long-term debt